Ochrana soukromí

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ

Tato Politika ochrany soukromí má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost PohlCon Česká republika s.r.o., IČO: 256 93 221, se sídlem Praha 5, Bavorská 856/14, 15500 (dále jen „Společnost“), zpracovává o fyzických osobách (vyjma zaměstnanců) při své činnosti. Informační povinnosti vyplývající z GDPR ve vztahu k zaměstnancům Společnosti jsou předmětem oddělené dokumentace.

Tato Politika ochrany soukromí je vydána v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti Společnosti jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

 

1. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost PohlCon Česká republika s.r.o., IČO: 256 93 221, se sídlem Praha 5, Bavorská 856/14, PSČ 15500, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61744.

 

2. PRO JAKÉ ÚČELY A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

a. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR, zejména plnění smluv uzavřených se subjekty údajů, jejichž předmětem je dodání zboží (stavebního materiálu) ze strany Společnosti.

b. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové, reklamní a statistické účely (zasílání informací a obchodních sdělení) v souladu s článekm  6 odst. 1 písm. a) GDPR

c. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, a to tak, aby byly chráněny zájmy a základní práva a svobody fyzických osob – to se týká údajů o chování fyzických osob na internetových stránkách www.pohlcon.cz, které jsou zpracovávány za účelem sběru  informací, které budou následně využity při zlepšování internetových stránek a služeb Společnosti pro její zákazníky, budou sloužit jako podklad při vytváření statistik sledování návštěvnosti www.pohlcon.cz a jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy, ale i předcházení útokům na internetové stránky www.pohlcon.cz a ohrožení jejich funkčnosti i bezpečnosti osobních dat.

 

3. KDO JE PŘÍJEMCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ? KOMU BUDOU ÚDAJE DÁLE POSKYTNUTY?

Příjemcem osobních údajů je Společnost.

Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny zejména osobám poskytujícím Společnosti služby v pozici zpracovatele osobních údajů (externí IT společnost, externí účetní, advokáti, externí obchodní zástupce), a dále mateřským společnostem JORDAHL GmbH, registrační číslo: HRB 8150BD-12057 Berlín, Nobelstrasse 51/55, Spolková republika Německo a H-Bau Technik GmbH, registrační číslo: HRB 621306, D-79771 Klettgau, Am Güterbahnhof 20, Spolková republika Německo

Veškeré tyto třetí osoby Společnost prověří, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů. S těmito třetími osobami budou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně osobních údajů zákazníků a dodržení standardů Společnosti pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.

V odůvodněných případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).

 

4. JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Údaje ve vztahu k subjektům údajů – podnikajícím fyzickým osobám

titul, jméno, příjmení, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, kontaktní adresa, číslo bankovního účtu

Údaje ve vztahu k subjektům údajů – kontaktní údaje zástupce právnické osoby

titul, jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa

 

5. DOCHÁZÍ K PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM?

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani žádné mezinárodní organizaci. Pokud by to však bylo nezbytně nutné, stane se tak pouze na základě výslovného souhlasu subjektu údajů.

 

6. PO JAKOU DOBU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY?

Osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv a oprávněných zájmů Společnosti, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis pro konkrétní dokument odlišnou dobu pro uchování.

 

7. JAKÁ JSOU PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

  • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu osobních údajů

  • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

  • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

  • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

  • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

  • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

  • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

  • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

8. DOCHÁZÍ K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ?

Osobní údaje fyzických osob nejsou ve Společnosti předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POMOCÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Na internetových stránkách www.pohlcon.cz zpracovává Společnost osobní údaje také prostřednictvím souborů cookies, což jsou malé datové soubory, které od sebe odlišují jednotlivé návštěvníky stránek, a díky kterým si webové stránky pamatují některé úkony subjektu údajů a nastavení, které na těchto webových stránkách subjekt údajů provedl, a proto tyto údaje není nutné zadávat znovu.

Soubory cookies nepředstavují nebezpečí. Pomáhají Společnosti poskytnout uživatelům webových stránek větší komfort při prohlížení webových stránek a zároveň umožňují webové stránky zlepšovat. Cookies jsou užívány k analýze toku informací, k přizpůsobení obsahu a reklam dle potřeb uživatelů webových stránek, k měření účinnosti reklam a k rozvíjení bezpečnosti.

Některé soubory cookies obsahují osobní údaje (např. pokud při přihlášení uživatel klikne na „Zapamatovat si mne“, cookies uloží jméno tohoto uživatele), většina cookies však neshromažďuje žádné údaje, díky kterým by bylo možné identifikovat uživatele. Cookies naopak sbírají údaje obecnějšího charakteru, např. jak se uživatelé dostávají k systémům a jakým způsobem je užívají, či obecné informace o lokaci uživatele.

Některé služby Společnosti jsou dostupné pouze využitím cookies.

Cookies lze dělit dle jejich funkce na následující čtyři kategorie:

a) Nezbytné cookies

Cookies nezbytné pro řádný provoz systému (např. cookies umožňující identifikovat registrované uživatele a zajistit, aby měli přístup k celému systému). Odmítnutí těchto cookies může mít vliv na přístup uživatele k veškerému obsahu systému.

b) Výkonnostní cookies

Cookies sloužící k analýze toho, jakým způsobem uživatele užívají systém, a rovněž k monitorování výkonnosti systému. Umožňuji např. sledování toho, jaké stránky jsou populární. Rovněž je lze využít ke zvýraznění produktů či služeb webových stránek, které budou pro daného uživatele zajímavé s ohledem na jeho užívání systému.

c) Funkční cookies

Cookies zajišťující zapamatování uživatelských preferencí.

d) Reklamní cookies

Cookies, které používáme k tomu, abychom uživatelům poskytovali relevantní reklamní sdělení odpovídající jejich preferencím. Společnost může rovněž užívat cookies třetích stran za účelem provádění průzkumu trhu, zlepšování funkčnosti webových stránek, sledování výnosů apod.

Pokud s použitím cookies nesouhlasíte, můžete je omezit či zcela zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče. Tento krok však může narušit řádné užívání některých systémů Společnosti.

 

10. JAKÉ JSOU ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje získává Společnost přímo od subjektů údajů.

 

11. JAK JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Databáze Společnosti obsahující osobní údaje jsou zabezpečeny proti přístupu třetích osob. Elektronické databáze jsou zabezpečeny jedinečným heslem. Dokumenty v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených kancelářích. Ve Společnosti jsou vydána vnitřní pravidla stanovující role a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců při zpracování osobních údajů, jakož i pravila pro zabezpečení osobních údajů. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány povinností mlčenlivosti a mají povinnost zachovávat důvěrnost všech přístupových údajů.

Osobní údaje jsou uloženy na zabezpečených virtuálních serverech společnosti axis, spol. s r.o.

 

12. DALŠÍ DOTAZY?

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Společnosti nebo na níže uvedený e-mail.

Kontaktní e-mail pro otázky zpracování osobních údajů je: info@pohlcon.cz

 

PohlCon Česká republika s.r.o.

PohlCon Česká republika s.r.o.

Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
Spisová značka: C 61744 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení (Česká spořitelna): 2031062/0800

Consultant Search